<< تغییرات روند شهروندی کانادا >>


1395/06/27 | نوشته ی: مدیر سایت |   942


تغییرات پیشنهادی دولت کانادا در روند شهروندی کانادا
دولت کانادا اعمال تغییرات زیر را برای اخذ پاسپورت کشور کانادا پیشنهاد داده است:
-  حذف قانون لغو شهروندی در صورت ارتکاب به اعمالی مانند تروریسم
-  حذف قانون نشان دادن تصمیم فرد برای زندگی در کانادا بعد از اخذ شهروندی
-  اصلاح قانون حضور فیزیکی در کانادا برای اخذ شهروندی (هم اکنون شرط لازم برای اخذ شهروندی کانادا حضور در این کشور به مدت 4 سال طی 6 سال است. دولت پیشنهاد داده است که این شرط به حضور فیزیکی به مدت 3 سال طی 5 سال تغییر داده شود).
-  شمارش روزهای اقامت فرد در کانادا تحت عنوان اقامت موقت (در حال حاضر برای اخذ شهروندی تنها روزهایی جزء شرط حضور فیزیکی شمرده میشوند که فرد با اقامت دائم در کانادا بوده است. دولت پیشنهاد داده که روزهایی که فرد با اقامت موقت در کانادا حضور داشته است نیز شمرده شوند).
-  کاهش تعداد روزهای لازم برای حضور در کانادا در هر سال (در حال حاضر برای اخذ شهروندی کانادا فرد باید طی 6 سال حداقل 4 سال بیشتر از 183 روز در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد. دولت پیشنهاد داده که 183 روز کاهش داده شوند).
ادامه ی تغییرات پیشنهادی در خبر بعدی به اطلاع خواهند رسید...