تمکن مالی اروپا

تمکن مالی اروپا

اقامت اروپا از طریق اثبات تمکن مال
بدلیل ماهیت این روش مبنی بر تمکن مالی متقاضی در داخل کشور ، برنامه مهاجرت به اروپا واخذ اقامت اروپا از طریق تمکن مالی فاقد ریسک است.

شرط احراز متقاضی تمکن مالی اروپا

بدلیل ماهیت این روش مبنی بر تمکن مالی متقاضی در داخل کشور، برنامه مهاجرت به اروپا واخذ اقامت اروپا از طریق تمکن مالی فاقد ریسک است.
ساده ترین و سریعترین روش مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا از طریق تمکن مالی میباشد.
تمدید اقامت دغدغه اصلی متقاضیان مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا است که در این روش به آسانی صورت میگیرد.
 
عدم نیاز به راه اندازی کسب و کار و تجارت و ثبت شرکت و سرمایه گذاری برای متقاضیان مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا
عدم نیاز به دانش زبان خارجی در سطح خاص برای متقاضیان مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا
 تمکن مالی اروپا شامل خانواده و افراد تحت تکفل (فرزندان زیر ۱۸ سال) میشود.