آشنایی با کشور دانمارک

شروع یک زندگی جدید در کشوری جدید، اغلب با دگرگونی های قابل ملاحظه ای همراه است .برای انجام امور با مردمی جدید و روش های جدید مواجه خواهید شد . به خصوص دوره آغازین با چالش هایی همراه خواهد .و ممکن است کمی مبهم به نظر رسد. مسلم است که ارائه شرح کاملی از جامعه دانمارک غیر […]