موسسه مهاجرتی توسعه کار - www.change2thebest.ir

سازمان ارزشیابی VETASSESS

سازمان VETASSESS یکی از مهمترین سازمانهای ارزشیابی آموزشهای فنی و حرفه ای در استرالیا است. این سازمان در مسیر دستیابی به اهداف و تبیین آموزش و ارزشیابی مهارت افراد، آموزشگاه ها، و گروه های صنعتی در سراسر جهان نقش بسزائی دارد. 
بخش خدمات مشاوره ای سازمان VETASSESS تحقیقات آموزشی، ارزیابی و توسعه و تکمیل پروژه ها را عهده دار است. تیم مشاوران این سازمان در تعیین سیاستها و توسعه محصولات، انجام مذاکرات، مدیریت پروژه و توصیه درموردطیف وسیعی ازمسائل مربوط به ارزیابی، آموزش و پرورش نقش بسزائی دارند. 
سازمان ارزشیابی VETASSESدر فرایند درخواست و تشکیل پرونده های مهاجرت مهارتی که بر اساس کسب امتیاز هستند، مسئولیت ارزشیابی و معادل سنجی مهارت متقاضیان و مشاغل آنها را بعهده دارد. 
در سازمان ارزشیابی VETASSES مشاغل به دو دسته مشاغل عمومی حرفه ای و مشاغل فنی و حرفه ای تقسیم شده اند. پیش از اقدام و تشکیل پرونده در سازمان ارزشیابی VETASSES باید نوع حرفه و شغل تعیین گردد.

شرایط لازم برای اقدام از سازمان VETASSES

 متقاضی باید شهروند و یا اقامت دائم کشوری بغیر از استرالیا باشد 
 متقاضی باید قصد داشته باشد برای یکی از ویزا های مهاجرت از طریق مهارت، حمایت کارفرما، حمایت منطقه ای و یا ویزا های موقت فارغ التحصیلان دانشگاه های استرالیا و یا ویزای زیر کلاس موقت ۴۵۷ کار اقدام نماید. 
 متقاضی باید دارای مدرک حداقل کارشناسی در حوزه کاملا مرتبط با حرفه خود را دارا باشد 
 متقاضی باید حداقل یکسال سابقه کار در ۵ سال گذشته داشته باشد. که با حرفه ی خود کاملاً مرتبط باشد.